Odszkodowania za wypadek przy pracy…

Tygodnik Nadwiślański , autor: Autor Nieznany. , oprac.: GR

mar 9, 2007

USZCZERBEK NA ZDROWIU

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

USTALENIE OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Na skorzystanie z prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy ma przede wszystkim ocena, czy był to wypadek przy pracy, a także ustalenie jego okoliczności i przyczyn. Dokonuje się tego w karcie wypadku. W przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem następuje to w trybie określonym przepisami kodeksu pracy.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno wpłynąć" do przełożonego osoby poszkodowanej i dobrze by było, aby dla celów dowodowych zgłoszenia dokonano na piśmie.

Pracodawca musi zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie i sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w przypadku osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – kartę wypadku. Dokumenty te są później niezbędne przy ubieganiu się o odszkodowanie.

Kartę wypadku istotną dla uzyskania odszkodowania przez osoby niebędące pracownikami, a objęte ubezpieczeniem wypadkowym, sporządzają płatnicy-niepracodawcy, np.: podmiot wypłacający stypendium sportowe – w stosunku do pobierających te stypendia, a spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia kółek rolniczych w stosunku do członków tych spółdzielni oraz innych osób traktowanych na równi, z członkiem spółdzielni, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wykonujących pracę na rzecz tych spółdzielni.

Poszkodowani prowadzący pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, w stosunku do których postępowanie powypadkowe przeprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgłaszają wypadek w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności.

STARANIA O ODSZKODOWANIE

Pracownik powinien złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie do płatnika składek. Jeżeli poszkodowany zmarł na skutek wypadku przy pracy, wniosek taki składa płatnikowi uprawniony członek rodziny, np. małżonek. Wniosek musi zawierać dane płatnika (numery NIP, REGON bądź PESEL, serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), dane ubezpieczonego (PESEL i NIP, albo serię i numer dowodu osobistego albo paszportu).

Na podstawie tego wniosku płatnik kompletuje dokumenty potrzebne do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy – czyli protokół powypadkowy (lub kartę wypadku), zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony; odpis aktu zgonu – w przypadku śmierci poszkodowanego.

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, pracodawca musi wniosek wraz z dokumentacją złożyć w jednostce ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Zakład ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Ubezpieczony będący płatnikiem składek, osoby z nim współpracujące, albo uprawnieni członkowie ich rodzin składają takie dokumenty sami.

DECYZJA ZUS-u

W sprawie przyznania lub odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenia jego wysokości ZUS wydaje decyzję. Ma na to 14 dni od dnia:

otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,

wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli w decyzji ustalono prawo do

jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

ZUS odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku,

nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy,

gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Odmowa przyznania świadczeń z powyższych powodów jest wydawana w decyzji Zakładu. Jeżeli w protokole powypadkowym lub karcie wypadku są braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca protokół lub kartę wypadku w celu ich uzupełnienia.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w takim stanie, płatnik składek kieruje ubezpieczonego na specjalne badanie. Odmowa poddania się*badaniu pozbawia pra-w'a do świadczenia – chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, a także duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia oraz członkom ich rodzin świadczenia wypadkowe nie przysługują w razie występowania w dniu wypadku, zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł – do czasu spłaty całości zadłużenia. W tym przypadku prawo do jednorazowego odszkodowania przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w. ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku.

Uwaga! Jednorazowe odszkodowanie za doznanie uszczerbku na zdrowiu przysługują także w przypadku choroby zawodowej.

KWOTY JEDNORAZOWYCH ODSZKODOWAŃ

Do 31 marca 2007 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

452 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

452 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

8331 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

8331 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

42 845 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

21 423 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

42 845 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8331 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

42 845 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8331 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

8331 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania' uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom '

21 423 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 8331 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Więcej Tygodnik Nadwiślański.