Udział w szkoleniu a czas pracy

Gazeta Prawna , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

wrz. 11, 2008


Gazeta Prawna z 11 września 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący obowiązków pracodawcy wobec pracownika podnoszącego kwalifikacje. Jedno z poruszanych zagadnień dotyczy ujmowania udziału w różnych formach nauki w czasie pracy pracownika. W artykule czytamy m.in.:

UDZIAŁ W SZKOLENIU A CZAS PRACY
Gazeta Prawna / 11.09.2008 / Ewa Drzewiecka


W wyroku z 25 stycznia 2005 r. (I PK 144/04, OSNP 2005/17/265) SN stwierdził, że praktyczne szkolenie pracowników powinno się odbywać w ramach stosunku pracy, natomiast poza tym stosunkiem może być organizowane tylko wtedy, gdy szkoleniowy cel i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Nie można bowiem dopuszczać do tego, by pod przykrywką szkolenia w istocie dochodziło jedynie do obniżenia wynagrodzenia pracownika i innych należnych mu świadczeń (brak świadczeń za podróż służbową, brak wynagrodzenia za pracę nadliczbową).

Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku SN stwierdził, że jeżeli cel, zakres, przedmiot i metody szkolenia jednoznacznie zmierzają do podniesienia lub poszerzenia kwalifikacji, umiejętności i sprawności danego pracownika, nie zaś jedynie do obniżenia poziomu należnych mu świadczeń i ochrony, należy przyjąć, że szkolenie odbywa się poza ramami stosunku pracy. Zdaniem SN, wyłączność celu szkoleniowego jest łatwo uchwytna, gdy realizowany program nie ma aspektów praktycznych, związanych zwłaszcza z wykonywaniem zajęć praktycznych na stanowisku pracy w zakładzie pracy.

Tak jest w przypadku szkolenia poprzez naukę w szkole, a także w przypadku takich form pozaszkolnych, jak studia podyplomowe, kursy i seminaria. Trudności pojawiają się natomiast, gdy szkolenie odbywa się w zakładzie pracy lub na stanowisku pracy i ma charakter praktyczny. W razie wątpliwości należy się w takim wypadku opowiadać za tezą, iż odbywa się ono w ramach stosunku pracy, co oznacza, że jest ono równoznaczne z wykonywaniem pracy przez pracownika.

Jeżeli szkolenie jest prowadzone w czasie wolnym od pracy, pracownik nie ma prawa do nadgodzin. Dojazd na szkolenie nie jest podróżą służbową, a wypadek podczas takiego dojazdu nie jest wypadkiem podczas podróży. Jednocześnie jest dopuszczalne przeznaczenie czasu pracy na szkolenie na podstawie skierowania pracodawcy. Innymi słowy, czas szkolenia, na które pracownik został skierowany przez pracodawcę wlicza się do czasu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeżeli odbywało się w godzinach pracy.

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 września 2008 r.