Jak ubiegać się w ZUS o podwyższenie emerytury i renty

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

wrz 11, 2008


JAK UBIEGAĆ SIĘ W ZUS O PODWYŻSZENIE EMERYTURY I RENTY
Gazeta Prawna / 11.09.2008 / Bartosz Marczuk

Sejm uchwalił nowelizację ustawy regulującej sposób wypłaty emerytur i rent przez ZUS. Da ona prawo do przeliczenia świadczeń około 0,5-1 mln osób, które pracowały i posiadają na to dokumenty, ale nie mogą udowodnić z tych okresów wysokości osiąganych zarobków. Zyskają prawo, po złożeniu do ZUS wniosków, do ponownego przeliczenia wypłacanych im świadczeń lub wysokości ustalonego już przez ZUS kapitału początkowego.

Jak będą przeliczane świadczenia Po wejściu w życie od 1 stycznia nowych przepisów? Ubezpieczeni, którzy nie zdołali udowodnić zarobków, mimo że pozostawali w stosunku pracy i podlegali ubezpieczeniu społecznemu, zyskają prawo do przyjęcia do podstawy wymiaru emerytury minimalnego wynagrodzenia w latach, za które pracowali.

Osoby, którym ZUS uwzględnił dotychczas za takie lata wynagrodzenia zerowe, będą mogły wystąpić z wnioskiem o przeliczenie świadczenia. Uwzględnienie minimalnego zamiast zerowego wynagrodzenia może oznaczać dla nich wzrost świadczenia. W niektórych przypadkach takie podwyższenie może być całkiem spore. Wszystko zależy od tego, ile lat z zerowymi zarobkami zostało wcześniej przyjętych do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, a także ile lat składkowych i nieskładkowych zostało przyjętych do ustalenia emerytury. Z naszych wyliczeń wynika, że ubezpieczony z 26-letnim okresem składkowym, który zarabiał w okresie swojej aktywności zawodowej ok! 90 proc. średniej płacy i nie udało mu się udowodnić zarobków z dwóch lat, może zyskać prawie 24 zł miesięcznie. Jeśli jednak nie udowodnił zarobków z okresu pięciu lat, to różnica wyniesie już ponad 62 zł miesięcznie. Gdyby ten sam ubezpieczony miał 36 lat składkowych, różnica wyniosłaby w pierwszym przypadku ponad 32 zł, a w drugim – już ponad 85 zł. Generalna zasada jest taka, że im więcej lat przyjętych z zerowym przychodem oraz im wyższa podstawa wymiaru i większy staż ubezpieczeniowy, tym więcej można zyskać. Posłowie szacowali podczas prac nad projektem nowelizacji, że świadczenia wzrosną średnio o około 50 zł miesięcznie, tj. 600 zł rocznie.

Przepisy przewidują, że emerytura lub renta w nowej przeliczonej wysokości będzie przysługiwać od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 stycznia 2009 r.), pod warunkiem że zainteresowany złoży wniosek do ZUS o ponowne obliczenie jej wysokości do końca 2009 roku. Bez względu więc na to, czy wniosek do ZUS zostanie złożony w styczniu, lipcu czy grudniu następnego roku zakład będzie wyrównywał zaniżone wcześniej świadczenie od stycznia 2009 r.

Jeśli natomiast wniosek zostanie złożony po 2009 roku, to podwyższone świadczenie zostanie Wypłacone od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Innymi słowy, jeśli ktoś nie złoży do ZUS wniosku w 2009 roku, nie może się spodziewać, że ZUS wyrówna mu świadczenie za cały 2009 rok.

Więcej w Gazecie Prawnej z 11 września 2008 r.