Rzeczpospolita z 12 września 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący możliwości dłużnika w zakresie wstrzymania postępowań egzekucyjnych ZUS i IS. W artykule czytamy m.in.

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED EGZEKUCJĄ NALEŻNOŚCI ZE STRONY ZUS I SŁUŻB SKARBOWYCH
Rzeczpospolita / 12.09.2008 / Anna Werner

Nawet gdy ZUS lub skarbówka pustoszą już firmowe konto nie wszystko jest stracone można domagać się zawieszenia egzekucji, a przynajmniej wstrzymania niektórych czynności.

Oprócz zawieszenia postępowania egzekucyjnego w jego toku może także dojść do wstrzymania czynności egzekucyjnych, czyli zahamowania wykonania wszystkich lub części zastosowanych środków egzekucyjnych.

Różnica między wstrzymaniem czynności egzekucyjnych a wstrzymaniem postępowania egzekucyjnego polega na tym, że w pierwszym wypadku dochodzi jedynie do wstrzymania realizacji już zastosowanych środków egzekucyjnych, natomiast w drugim nie tylko wstrzymuje się wykonanie zastosowanych środków egzekucyjnych, ale także nie podejmuje się nowych. Ponadto o odstąpieniu od czynności egzekucyjnych decyduje organ egzekucyjny lub egzekutor, natomiast o wstrzymaniu postępowania lub czynności egzekucyjnych – organ nadzoru (z nielicznymi wyjątkami art. 35 ustawy egzekucyjnej).

Organowi nadzoru wolno wstrzymać czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne tylko na czas określony i w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Wstrzymanie przez dyrektora izby skarbowej czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego dotyczącego innych należności pieniężnych niż pozostające we właściwości urzędów skarbowych zależy od tego, czy zgodzi się na to wierzyciel.

Rozstrzygnięcie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego następuje w drodze postanowienia. Służy na nie zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi, niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

Pewne szczególne kompetencje w zakresie wstrzymania egzekucji administracyjnej przysługują wojewodzie.

Zgodnie z nim wojewoda może w szczególnie uzasadnionych wypadkach wstrzymać na czas określony czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną. Co ważne, należy pamiętać, że wstrzymanie czynności egzekucyjnych wobec tych samych należności może mieć miejsce tylko raz, na dłużej niż 30 dni, i nie wolno ponownie wstrzymać czynności wobec tych samych należności.

O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej wojewoda musi niezwłocznie zawiadomić ministra finansów, podając przyczynę swojej decyzji.

Dłużnik ma kilka możliwości, tzw. środków zaskarżenia, za pomocą których zweryfikuje prawidłowość postępowania nękających go organów. Służą one uprawnionym do weryfikacji aktów lub czynności podjętych przez właściwe podmioty. Wśród nich można wyodrębnić te uregulowane bezpośrednio w ustawie egzekucyjnej:

– zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

– wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa spod egzekucji,

– zażalenie,

– skargę na czynności egzekucyjne,

– skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 września 2008 r.