Opracowanie ZUS z 24 września 2008 r.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE W PRZYPADKU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI

I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1).

Osoby te:

• podlegają dobrowolnie tylko ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

• nie mogą podlegać ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu,

• do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych mogą przystąpić w dowolnym momencie w okresie niepodlegania ubezpieczeniom w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

• objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi następuje na ogólnych zasadach określonych w art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, tj. od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony,

• ustanie dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych następuje na ogólnych zasadach określonych w art. 14 ust. 2 powołanej ustawy, tj. od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony albo od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie albo od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom,

• podstawę wymiaru składek ustala się według zasad obowiązujących dla danej osoby przed zawieszeniem wykonywania działalności, tj. minimalna podstawa wymiaru składek wynosi odpowiednio:

– 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale lub

– 30% minimalnego wynagrodzenia, z następującym zastrzeżeniem – do okresu 24 miesięcy, o którym mowa w art. 18a ust. 1 powołanej ustawy, wlicza się także okres, w którym dana osoba przystąpiła do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (opłacała składki od podstawy wymiaru 30% minimalnego wynagrodzenia). Jeżeli 24 miesiące upłyną w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i opłacania w tym okresie składek od 30% minimalnego wynagrodzenia, począwszy od 1-ego dnia 25-ego miesiąca podstawa wymiaru składek dla takiej osoby nie może być niższa od 60% przeciętnego wynagrodzenia.

II. Wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich (wymienieni w art. 8 ust. 6 pkt 4 powołanej ustawy).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę osoby te mogą kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadach określonych w art. 10 powołanej ustawy. Tym samym:

• mogą złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w terminie 30 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę (zgodnie z art. 36 ust. 6 powołanej ustawy),

• podstawę wymiaru składek ustala się według zasad obowiązujących dla osób kontynuujących ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. minimalna podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.


1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)