Czy można odzyskać 100 proc. pensji niepełnosprawnego pracownika?

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

wrz 28, 2008

CZY MOŻNA UZYSKAĆ ZWROT 100 PROC. PENSJI NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRACOWNIKA?
Rzeczpospolita / 26.09.2008 / Marta Gadomska

W ciągu 12 miesięcy możemy mieć refundowane pełne koszty płacy niepełnosprawnego pracownika. W tym celu należy:

–  złożyć w PCPR lub w PUP (w zależności od tego, który urząd w powiecie się tym zajmuje) formularz Wn-K, czyli wniosek  pracodawcy o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych;

– po przyjęciu wniosku przez urząd podpisać umowę ze starostą przewidującą refundację do 60% kosztów płacy takiej osoby;

– zatrudnić bezrobotną osobę niepełnosprawną poszukującą pracy;

– po podpisaniu z nią umowy ubiegać się o zwrot z PFRON pozostałych 40% kosztów płacy wypełniając formularze INF-D-P i Wn-D oraz INF-U-P i Wn-U.

Wsparcie udzielane przez starostę jest zapisane w art. 26f ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…) oraz w rozporządzeniu MPiPS z 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.

Starosta nie zrefunduje więcej niż 60 proc. wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość dofinansowania uzyskiwanego z PFRON zależy z kolei od rodzaju pracodawcy, stopnia niepełnosprawności i od sposobu rozliczeń (ryczałt albo rzeczywiste podwyższone koszty zatrudnienia).

Dodatkowo zpch ma szanse za niepełnosprawnych z tzw. schorzeniami specjalnymi (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja) na wsparcie wyższe o 75 proc.

Ustawodawca pozwala łączyć te dwa rodzaje pomocy, ale razem nie mogą przekroczyć 100 proc. wynagrodzenia. Dlatego też dofinansowanie nie może być większe od 40 proc. pensji, gdy starosta zrefundował je w 60 proc.

Jeśli pracodawca najpierw skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń, a później wystąpi o refundację do PCPR lub PUP, starosta zwróci całe 60 proc, ale przedsiębiorca musi skorygować druk INF-D-P za ten miesiąc. W korekcie wskazuje otrzymaną pomoc od starosty i jednocześnie pomniejsza o nią kwotę dofinansowania. Korekty dokonujemy w poz. 45 INF- D-P.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 września 2008 r.


Refundacja 60% kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika, a także refundacja kosztów stworzenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika będą szczegółowo omawiane na szkoleniu:

•• Status zakładu pracy chronionej i jego utrata – zakres pomocy dla pracodawców posiadających status oraz dla pracodawców nie posiadających statusu – jak przekształcić zpch w firmę otwartego rynku. •• Najważniejsze bieżące problemy prawne dotyczące funkcjonowania zakładów pracy chronionej.

zobacz więcej >>