Kiedy uznać podwładnemu zagraniczny staż pracy?

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Tatomir , oprac.: GR

wrz 28, 2008


KIEDY UZNAWAĆ PODWŁADNEMU ZAGRANICZNY STAŻ PRACY?
Rzeczpospolita / 26.09.2008 / Tomasz Tatomir

Zasady zaliczania zagranicznych okresów pracy do stażu pracy w zakresie pracowniczych uprawnień normuje ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią udokumentowane okresy zatrudnienia,  obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.
 

Pracownikami uprawnionymi do zaliczania zagranicznych okresów zatrudnienia do stażu pracy są obywatele polscy wykonujący pracę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz niektórych nienależących do UE.

Okresy zatrudnienia w innych państwach będą zaliczane do uprawnień pracowniczych tylko wtedy, gdy w okresie wykonywania pracy były opłacane składki na Fundusz Pracy.

Nie ma jednak ustawowej definicji, jakie dokumenty mogą stanowić podstawę takiego zaliczenia. Należy natomiast pamiętać o tym, że porządki prawne i obowiązujące dokumenty poszczególnych państw są różne.

Dlatego pracodawca musi uwzględnić okres stażu pracy na podstawie każdego papieru, który uprawdopodobnia zatrudnienie. Mogą to być: zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia bądź zaświadczenia zawierające informację dotyczącą podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 września 2008 r.


Równie ciekawe zagadnienia będą poruszane na szkoleniu:

•• Naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wielkości używanych przy wypełnianiu dokumentów INF-D-P i INF-U-P – teoria i praktyka.
zobacz więcej »