Samorządy i organizacje pozarządowe będą bardziej odpowiedzialne za rehabilitację zawodową i społeczną

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe MPiPS , oprac.: GR

paź 1, 2008


SAMORZĄDY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE BĘDĄ BARDZIEJ ODPOWIEDZIALNE ZA REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ
MPiPS / 01.10.2008

Zmiany w systemie zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, a także realizacja programu „PARTNER III” były tematem konferencji prasowej, która odbyła się 1 października 2008 r. w MPiPS.

– Zdajemy sobie sprawę, że zmiany w systemie finansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2009 roku, budzą niepokój wśród wielu zainteresowanych – powiedział Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda podczas konferencji prasowej 1 października 2008 r. Minister Duda zapewnił, że organizacje, które od lat działają skutecznie w tej dziedzinie, nie stracą na zmianach. Równocześnie dodał, iż nie może dłużej trwać sytuacja, w której 10 procent organizacji dysponuje całością środków finansowych, a 90 procent jest ich pozbawionych. – Nowy projekt, przygotowywany od dwóch lat, realizuje naczelną zasadę, jaka jest zasada pomocniczości. Nie ma ważniejszego partnera, niż samorządy i organizacje pozarządowe – stwierdził Minister Duda.

W konferencji wzięli udział także: Zastępca Dyrektora BON Alina Wojtowicz-Pomierna, Prezes PFRON Wojciech Skiba, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Marek Plura i Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomir Piechota.
 
Z dniem 1 lipca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).
 
Zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wskazane w ww. rozporządzeniu, mogą być realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe:

– na zlecenie Funduszu,

– na zlecenie samorządu województwa lub powiatu – ze środków PFRON.

Ponieważ katalog zadań wymienionych w ww. rozporządzeniu pokrywa się w znacznej części z katalogiem działań, które mogą być finansowane w ramach programu „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do programu. Racjonalność gospodarowania środkami publicznymi wyklucza bowiem możliwość jednoczesnego realizowania tych samych zadań w ramach dwóch różnych tytułów ustawowych. Należy także zauważyć, iż Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach z przeprowadzonej w PFRON kontroli zaleciła Funduszowi wyłączenie z programów przedsięwzięć, realizowanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe, w ramach środków Funduszu przekazywanych samorządom na podstawie algorytmu.
 
Zgodnie z przyjętymi zmianami (uchwała nr 13/2008 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 22 lipca 2008 roku), mającymi zastosowanie do zadań lub projektów realizowanych od 1 stycznia 2009 roku:

– ograniczeniu uległ katalog podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w programie wyłącznie do kościelnych osób prawnych oraz związków wyznaniowych (ponieważ podmioty te nie zostały objęte systemem zleceń),

– przekonstruowany został wykaz zadań finansowanych w ramach programu, tak aby zapewniona została jego zgodność z wykazem zadań określonych w ww. rozporządzeniu,
skrócony został okres realizacji programu – program realizowany będzie do końca 2009 roku.

Organizacje, które od 2009 roku nie będą mogły być beneficjentami programu „PARTNER III” (np. stowarzyszenia, fundacje), będą mogły ubiegać się o dofinansowanie dotychczas realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach systemu zleceń.
 
Należy zaznaczyć, iż w 2008 roku PFRON przeznaczył, w ramach programu „PARTNER III”, na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe 152,9 mln zł. Przewiduje się, iż w ramach systemu zleceń kwota wyasygnowana na wsparcie zadań podejmowanych przez organizacje pozarządowe będzie porównywalna.
 
W trybie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PFRON będzie mógł zlecać te zadania, których realizacja na poziomie regionalnym lub lokalnym jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Zadania o charakterze regionalnym (wojewódzkim) zlecane będą mogły być przez marszałków województw, a zadania o charakterze lokalnym przez starostów. Środki na zlecanie realizacji zadań przez samorząd wojewódzki i powiatowy przekazywane będą przez PFRON, wg algorytmu.
 
Aktualnie, w Biurze PFRON opracowany został projekt „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, który był przedmiotem konsultacji m.in. z organizacjami pozarządowymi.
 
Zlecenie realizacji zadań następować będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs ogłaszany będzie zgodnie z ustawą dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). Procedura konkursowa ma tą zaletę, że wyzwala kreatywność i aktywność zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, zwiększa szansę na zebranie różnych pomysłów i dokonanie spośród nich wyboru najlepszych wniosków. Jednocześnie stanowi gwarancję, że dysponowanie środkami publicznymi odbywać się będzie z uwzględnieniem trzech fundamentalnych zasad: równych szans, równego traktowania podmiotów oraz konkurencyjności – służących przejrzystości całego przedsięwzięcia.
 
PFRON planuje ogłoszenie pierwszych konkursów już w połowie października br.
 
W ogłoszeniu o konkursie umieszczone zostaną informacje, o których mowa w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące m.in.: rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasad przyznawania dofinansowania, terminów i warunków realizacji zadania, terminu składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, terminu, trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań.
 
Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazania udziału środków własnych. Wkład własny w przypadku organizacji pożytku publicznego – będzie wynosił co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych zadania, a w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego – co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych zadania.
 
Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 150.000,00 zł wkład własny będzie mógł być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej (rzeczowej i osobowej). Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 150.000,00 zł i wyższym wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 50% tego wkładu.
 
Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez niezależnych ekspertów. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów PFRON ustalać będzie listę rankingową zadań proponowanych do dofinansowania.
 
Niezwłocznie po przyjęciu „Zasad zlecania przez PFRON zadań…”, zostaną one umieszczone na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl .