Poradnictwo pracy dla osób niepełnosprawnych

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

paź 5, 2008


PORADNICTWO PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RĘKACH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Gazeta Prawna / 03.10.2008 / Łukasz Guza

Samorządy będą zlecać organizacjom pozarządowym prowadzenie np. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych.

Rząd chce zreformować system dotowania organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie zlecał fundacjom i stowarzyszeniom prowadzenie tylko tych zadań, które powinny być realizowane w skali ogólnopolskiej. Natomiast działania o charakterze regionalnym lub lokalnym będą zlecane przez odpowiednio marszałków województw oraz starostów.

Oznacza to, że samorządy będą zlecać organizacjom pozarządowym np. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla niepełnosprawnych oraz specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Środki na realizację zadań przekaże PFRON.

Fundusz pracuje obecnie nad opracowaniem zasad zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zlecenie realizacji zadań następować będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu, ogłaszanego zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Więcej w Gazecie Prawnej z 3 października 2008 r.