Co powinien wiedzieć właściciel firmy przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej?

Rzeczpospolita , autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

paź 21, 2008


CO POWINIEN WIEDZIEĆ WŁAŚCICIEL FIRMY PRZED ZATRUDNIENIEM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?
Rzeczpospolita / 21.10.2008 / Sylwia Gortyńska

Przede wszystkim to, że taka osoba może pracować, jeśli będzie dopuszczona do pracy przez lekarza medycyny pracy, a to, co ma robić, jest zgodne ze wskazaniami z orzeczenia lekarskiego.

Chcąc zatrudnić niepełnosprawnego z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pracodawca niezapewniający warunków pracy chronionej musi zdobyć pozytywną opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy. Pracodawca może ubiegać się o zwrot ze środków PFRON kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Co więcej, osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ograniczenia te nie dotyczą osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym.

Pracownikowi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

– w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,

– w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 października 2008 r.