CZY PRZY WYPŁACIE EKWIWALENTU ZA URLOP UWZGLĘDNIA SIĘ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW?
Gazeta Prawna / 23.10.2008 / Dorota Twardo

Z pracownikiem 29 sierpnia 2008 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę. W tym też terminie pracownik otrzymał należną mu pensję za sierpień, natomiast 1 września wypłaciliśmy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy przy wypłacie ekwiwalentu powinniśmy byli zastosować koszty uzyskania przychodów?

TAK
Koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy uwzględnia się, jeśli pracownikowi wypłacany jest jakikolwiek składnik wynagrodzenia. O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, że jest ono związane z zatrudnieniem pracownika. Bez znaczenia natomiast pozostaje fakt, że uzyskujący to świadczenie w momencie jego otrzymania nie jest już zatrudniony u pracodawcy.

A zatem mimo że ekwiwalent za urlop wypłacony został pracownikowi już po ustaniu stosunku pracy, przysługiwał one właśnie z racji wcześniejszego statusu pracownika, w związku z czym był przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia. I dlatego też przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaconego we wrześniu, należało uwzględnić koszty uzyskania przychodów.

Gdyby jednak wypłata ekwiwalentu miała miejsce w tym samym miesiącu, co wypłata wynagrodzenia za pracę, ale nie razem z tym wynagrodzeniem, tylko np. w innym terminie, wówczas przy obliczaniu zaliczki na podatek nie należałoby stosować kosztów uzyskania przychodów. W przypadku bowiem dokonywania kilku różnych wypłat świadczeń ze stosunku pracy w jednym miesiącu koszty potrąca się tylko raz.

Więcej w Gazecie Prawnej z 23 października 2008 r.Więcej trudnych zagadnień dotyczących naliczania wynagrodzeń i zasiłków jest omawianych na organizowanych przez Info Baza szkoleniach

zobacz więcej >>