Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Tomasz Leleno , oprac.: GR

paź 26, 2008


ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ZLECANE FUNDACJOM ORAZ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM – DODATKOWE INFORMACJE PFRON

Organizacje, które do końca 2008 roku są adresatami programu „PARTNER III” mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach systemu zleceń.

Zmiana formy wspierania organizacji pozarządowych spowodowana jest wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
 

PFRON będzie zlecał realizację zadań o zasięgu:

  • ponadregionalnym, oraz

  • lokalnym i regionalnym – w przypadku zadań o charakterze ciągłym dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez Wnioskodawcę.

Z kolei zadania o zasięgu wojewódzkim będą mogły być zlecane przez marszałków województw, zaś te o zasięgu powiatowym – przez starostów. Zadania realizowane przez samorządy będą realizowane ze środków PFRON, przekazywanych algorytmem.

Obecnie ogłosiliśmy pierwszy konkurs (czytaj ) dla organizacji realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 90 mln. zł. Ponadto, wystąpiliśmy do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o zabezpieczenie 55 mln. zł na kolejne konkursy. Wniosek ten został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.

Według naszych analiz kwota 90 mln. zł zabezpieczy realizację projektów o charakterze ciągłym oraz o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim. W ramach kolejnego konkursu PFRON, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przewiduje preferencje dla tych organizacji, które będą aplikować na realizację projektów rehabilitacyjno-aktywizacyjnych, kończących się wprowadzeniem osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
 
Nowa formuła nie będzie miała negatywnego wpływu na osoby niepełnosprawne. Ma zachęcać organizacje pozarządowe do bardziej efektywnego wydawania publicznych pieniędzy. W szczególności do ograniczania kosztów administracyjnych zgłaszanych projektów do poziomu maksymalnie 10%. Dla porównania, w roku ubiegłym koszty utrzymania obsługi administracyjnej projektów stanowiły nawet 30% ich wartości.

Szczegółowe informacje >>