WYJAŚNIENIA ZUS Z 28 PAŹDZIERNIKA 2008 R.

Informacja o składnikach wynagrodzenia nieuwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 16/06 ( Dz.U. Nr 119, poz. 771), przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków należy, co do zasady, uwzględniać składniki wynagrodzenia (przychód) pracownika, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Wyłączeniu z podstawy wymiaru podlegają jednak składniki, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika
wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku. Wyłączeniu podlegają także składniki wynagrodzenia które, mimo braku regulacji płacowych, są wypłacane za okres pobierania
zasiłku.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, biorąc pod uwagę powyższe zasady, do podstawy wymiaru nie należy przyjmować składników wynagrodzenia stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, na których przyznanie i wypłatę ewentualna absencja nie ma żadnego wpływu (mimo pobierania zasiłku pracownik dany składnik wynagrodzenia otrzymuje), takich jak:

– jednorazowe zasiłki na zagospodarowanie,

– wartość szczepień ochronnych pracowników, finansowanych przez pracodawcę,

– wartość badań mammograficznych lub innych nieodpłatnych badań pracowników,

– nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły (studiów),

– sfinansowanie lub dofinansowanie przez pracodawcę kosztów wynajmu mieszkania przez pracownika,

– dodatkowe ubezpieczenie pracownika wyjeżdżającego w delegację zagraniczną,

– dopłata pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia pracownika z tytułu różnych ryzyk,

– bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednakowej wysokości lub jednakowym wskaźnikiem procentowym w stosunku do płacy pracownika, określonej w umowie o pracę, wszystkim pracownikom lub grupom pracowników, z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy powstania firmy itp.,

– jednorazowe nagrody z okazji ślubu pracownika lub z okazji urodzenia się dziecka
pracownika.

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nie powinny stanowić podstawy wymiaru zasiłków składniki wynagrodzenia, nie uzależnione bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy, wypłacane niezależnie od absencji pracownika, jeżeli wypłata dokonywana jest zarówno za okres wykonywania pracy, jak i za okres pobierania zasiłków.

W podstawie wymiaru zasiłków nie należy także uwzględniać nagrody uznaniowej, której wysokość nie jest uregulowana lecz jest ustalana dowolnie przez pracodawcę, a jej wypłata za okres pobierania zasiłków jest zagwarantowana w regulaminie wynagrodzeń lub w innym przepisie płacowym, bez względu na wysokość tej nagrody w poszczególnych przypadkach.


Praktyczne aspekty wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz inne trudne zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń i zasiłków są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Baza
zobacz więcej >>