Jak ustala się stan zatrudnienia dla obowiązkowych wpłat na PFRON

Rzeczpospolita , autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

paź 30, 2008


JAK USTALA SIĘ STAN ZATRUDNIENIA DLA OBOWIĄZKOWYCH WPŁAT NA PFRON
Rzeczpospolita / 29.10.2008 / Izabela Nowacka

Z PFRON muszą się rozliczać zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Nie chodzi zatem o liczbę pracowników według ewidencji osobowej, ale o liczbę pełnych etatów.

Do liczby pracowników nie wliczamy jednak, jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne – zatrudnionych:

– na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

– na urlopach wychowawczych,

– odbywających służbę wojskową, w tym zastępczą,

– będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

– pobierających świadczenie rehabilitacyjne,

– przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Aby ustalić stan zatrudnienia, korzystamy z jednej z trzech metod w zależności od tego, jak często dochodzi do rotacji pracowników. Oto one:

– najprostsza – stosowana w firmach o stabilnym zatrudnieniu; bierzemy stan zatrudnienia z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca i dzielimy przez 2,

– średniej chronologicznej – dla przedsiębiorstw o niskiej rotacji personelu; polega na dodaniu połowy zatrudnienia z pierwszego i ostatniego dnia miesiąca oraz całego zatrudnienia z połowy miesiąca i podzieleniu wyniku przez 2,

– średniej arytmetycznej – dla pracodawców o wysokim wskaźniku rotacji kadr jest czasochłonna, ale daje najbardziej precyzyjne wyliczenia; sumujemy liczbę pracowników z każdego dnia, z sobotami, niedzielami i dniami wolnymi od pracy włącznie,

Następnie sumę dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca (dla sobót niedziel i dni wolnych przyjmujemy stan zatrudnienia z dnia poprzedniego, a jeśli miesiąc zaczyna się dniem wolnym, to z dnia następnego).

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 października 2008 r.