CZY PRACOWNICY URZĘDU SKARBOWEGO MOGĄ PRZEPROWADZIĆ KONTROLĘ KRZYŻOWĄ W MIEJSCU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PODATNIKA?
Rzeczpospolita / 03.11.2008 / Andrzej Biedacha

NIE
Muszą w tym celu wezwać prowadzącego firmę do urzędu. Przepis mówiący o kontroli krzyżowej, tj. art. 274C, umiejscowiony jest w dziale V ordynacji podatkowej zatytułowanym „Czynności sprawdzające”. Wynika z niego, że urząd w związku z prowadzonym postępowaniem lub kontrolą podatkową może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów (w zakresie objętym kontrolą) w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych należy sporządzić protokół.

Czynności wykonywane przez organ podatkowy na podstawie art. 274C nie są kontrolą podatkową. Nie ma żadnych podstaw do tego, aby pracownicy urzędu skarbowego sprawdzali dokumenty dotyczące kontrolowanego podatnika w miejscu prowadzenia działalności przez jego kontrahenta.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 listopada 2008 r.