Kiedy inspekcja pracy kieruje sprawy do sądu

Rzeczpospolita , autor: Agata Lankamer-Prasołek , oprac.: GR

lis 5, 2008


Rzeczpospolita z 5 listopada 2008 r. publikuje obszerny artykuł dotyczący uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród omawianych zagadnień znajduje się również poniższe.

KIEDY INSPEKCJA PRACY KIERUJE SPRAWY DO SĄDU?
Rzeczpospolita / 05.11.2008 / Agata Lankamer-Prasołek

Gdy inspektor pracy stwierdzi popełnienie wykroczenia, może też – zamiast mandatu – skierować wniosek o ukaranie winnego do wydziału grodzkiego sądu rejonowego.

Postąpi tak, gdy:

– winny popełnienia wykroczenia odmówi przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego,

– skala i liczba naruszeń przemawia za zastosowaniem właśnie takiego środka prawnego,

– przewidziana prawem minimalna grzywna za wykroczenie przekracza maksymalną wysokość mandatu (np. przy wykroczeniach przeciwko legalności zatrudnienia minimalna grzywna to 3 tys. zł).

O ile wysokość mandatu inspektora wynosi maksymalnie 2 tys. zł (przy recydywie 5 tys. zł), o tyle sądy grodzkie mogą orzekać kary w maksymalnej przewidzianej przepisami wysokości. Przy wykroczeniach z kodeksu pracy będzie to do 30 tys. zł.

Jeśli inspektor kieruje wniosek o ukaranie do sądu, staje się oskarżycielem publicznym.


Jeśli inspektor pracy podejrzewa popełnienie przez pracodawcę przestępstwa, musi – jak każdy urzędnik – zawiadomić o tym organy ścigania, czyli policję lub prokuraturę.

Obowiązek ten wypełnia przy każdym stwierdzonym przestępstwie. W szczególności dotyczy to tych przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, czyli:

– uporczywego lub złośliwego naruszenia praw pracowniczych; ten warunek może spełnić praktycznie każde wykroczenie w formie kwalifikowanej (np. wielokrotna odmowa wydania świadectwa pracy),

– odmowy przyjęcia do pracy pracownika przywróconego do niej wyrokiem sądu,

– niewykonania wyroku sądu zobowiązującego do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy,

– narażenia pracownika na niebezpieczeństwo,

– utrudniania lub udaremniania działalności inspekcji pracy,

– niezawiadomienia o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej; to przestępstwo można popełnić wyłącznie z winy umyślnej.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 listopada 2008 r.