Urop wychowawczy na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym

Gazeta Prawna , autor: Rafał Krawczyk , oprac.: GR

listopad 11, 2008


Gazeta Prawna z 10 października 2008 r. publikuje artykuł dotyczący zasad wykorzystywania uprawnień do urlopu wychowawczego. Jest w nim poruszanych problem urlopów na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. W materiale czytamy m.in.

URLOP WYCHOWAWCZY NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Gazeta Prawna / 10.11.2008 / Rafał Krawczyk

Wyjątkiem od obowiązku wykorzystania urlopu wychowawczego do czasu ukończenia przez dziecko czterech lat jest opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym. W takim przypadku wiek dziecka, nad którym można sprawować opiekę podczas urlopu wychowawczego, wynosi 18 lat (art. 186 par. 2 k.p.). Aby wykorzystanie urlopu wychowawczego przez rodziców lub opiekunów takiego dziecka było możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Podobnie jak przy urlopie wychowawczym uzyskiwanym na zasadach ogólnych wymagany jest od pracownika sześciomiesięczny staż zatrudnienia ogólnego. Dziecko, którym ma się opiekować pracownik, musi wymagać jego osobistej opieki, co musi zostać stwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pracownika korzystającego z tej formy urlopu wychowawczego obowiązują identyczne zasady jak te występujące przy urlopie udzielanym na zasadach ogólnych. Wymiar specjalnego urlopu nie może zatem łącznie przekraczać trzech lat. Również on może być wykorzystany maksymalnie w czterech częściach. Istotne jest jednak to, iż uprawnienie do urlopu wychowawczego związanego z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym jest niezależne od tego, czy pracownik korzystał wcześniej z urlopu wychowawczego udzielonego na zasadach ogólnych. Możliwe jest zatem wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna urlopu w wychowawczego w łącznym wymiarze sześciu lat.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 10 października 2008 r.