Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

lis 13, 2008


Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie

Naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wielkości używanych przy wypełnianiu dokumentów
Inf-D-P i Inf-U-P — teoria i praktyka

Na życzenie uczestników program szkolenia zostaje rozszerzony o zagadnienia: zmian w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem nowych druków,pogłębione o wiedzę z konsultacji wykładowczyni, Marzeny Ignasiak z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej – Jerzym Dudą


Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pracują lub rozpoczynają pracę w działach kadr i płac i zajmują się problematyką liczenia płac, rozliczeń z ZUS i PFRON.

Na szkoleniu połączymy teorię z praktyką, i oprócz obowiązków pracodawców wynikających z przepisów prawa przedstawimy wiele przykładów obliczania różnych składników wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz obliczenia potrąceń. Omówimy również najczęściej popełniane błędy.

Duży nacisk zostanie położony na omówienie składników wynagrodzeń uwzględnianych podczas wypełniania formularzy w Systemie SODiR, mających wpływ na wysokość dofinansowań i refundacji.PROWADZĄCA

Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne (ponad 2000 niepełnosprawnych pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz sprawy dotyczące pozyskiwania i rozliczania dofinansowań i refundacji z PFRON. Konsultantka firmy Info Baza. Doświadczona wykładowczyni.


TERMIN I MIEJSCE


21 listopada 2008 r. Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9,
mapka z dojazdem

27 listopada 2008 r. – Gdańsk
Hotel Dal
ul. Czarny Dwór 4
mapka z dojazdem

28 listopada 2008 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
mapka z dojazdem


1 grudnia 2008 r. – Poznań

Hotel TOPAZ
ul. Przemysłowa 34a
mapka z dojazdem

HARMONOGRAM GODZINOWY
9.30 – 10.00 − przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 − zajęcia
11.30 – 11.45 − przerwa kawowa
11.45 – 13.15 − zajęcia
13.15 – 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaPROGRAM RAMOWY

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę:

składniki zaliczane do minimalnego wynagrodzenia;

uzupełnianie wynagrodzenia zasadniczego.

2. Zasady ustalania: terminu, miejsca, czasu i sposobu wypłaty wynagrodzenia.

3. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę oraz z wypłacanych zasiłków z tytułu choroby lub macierzyństwa:

potrącenia obligatoryjne i dobrowolne;

granice potrąceń w przypadku pojedynczych potrąceń oraz w przypadku zbiegu potrąceń;

ustalanie kwot wolnych od potrąceń w przypadku wynagrodzenia oraz zasiłków.

4. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia:

dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych; z tytułu przekroczenia norm dobowych oraz średnio-tygodniowych. Krótkie omówienie przykładów przekroczeń dobowych i średniotygodniowych w różnych systemach czasu pracy;

rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym;

nadgodziny w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;

wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby oraz innego okresu niewykonywania pracy;

dobówki;

dodatki za pracę w porze nocnej;

wynagrodzenia za czas dyżuru;

odprawy: emerytalne lub rentowe, z tytułu zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pośmiertne, w związku z powołaniem do wojska;

odszkodowania: z tytułu skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, w związku z rozwiązaniem umowy z naruszeniem przepisów prawa pracy, w związku z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia przez pracownika;

wynagrodzenie za pracę w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni i odwrotnie.

5. Obliczanie wynagrodzenia oraz ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, dodatkowy.

6. Wybrane orzeczenia w sprawach dotyczących wynagrodzeń.

7. Rodzaje świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i zasady nabywania do nich prawa:

wynagrodzenia chorobowe;

zasiłki chorobowe;

świadczenia rehabilitacyjne;

zasiłki macierzyńskie;

zasiłki opiekuńcze.

8. Obliczanie podstawy wymiaru ww świadczeń:

okres przyjmowany do wyliczania podstawy;

składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie;

składniki wynagrodzenia obowiązujące do danego terminu;

podstawa w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia;

zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjmowanym do obliczenia podstawy świadczenia;

zmiana wynagrodzenia minimalnego w okresie pobierania świadczenia;

warunki ustalenia nowej podstawy świadczenia;

uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy składek;

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

obliczanie podstawy zasiłku chorobowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym;

podstawa wymiaru po podwyżce wynagrodzenia;

choroba na przełomie roku kalendarzowego;

obniżanie zasiłku za nieterminowe dostarczenia zwolnienia lekarskiego;

chorobowe bezpośrednio po urlopie macierzyńskim;

waloryzacja podstawy obliczania zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.

9. Ustalanie okresu zasiłkowego:

przerwy w niezdolnościach do pracy a okres zasiłkowy;

nowa jednostka chorobowa a ciągłość okresu zasiłkowego;

odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe ustalenie długości okresu zasiłkowego;

działania podejmowane w wyżej wymienionych sytuacjach w celu ustalenia okresu zasiłkowego.

10. Dane wykorzystywane w dokumentach używanych w systemie dofinansowań oraz refundacji składek:

określanie sposobu naliczania poszczególnych składowych wynagrodzenia na potrzeby aplikowania o dofinansowania i refundacje;

składniki wliczane do kosztów płacy;

niestandardowe składowe wynagrodzenia m.in.: ekwiwalenty (w tym za urlop wypoczynkowy) dodatek opiekuńczy, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłki chorobowe, premie i sposób ich ujmowania w dokumentacji;

najczęściej popełniane błędy w dokumentacji SODiR.

PROGRAM SZKOLENIA MA CHARAKTER AUTORSKI I PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ
KOSZT SZKOLENIA

350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70; e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.pl


Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574