Przy odmowie należy wskazać na naruszenie prawa…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Zalewski , oprac.: GR

mar 12, 2007

Niedopuszczalne jest wyłączenie prawa do odliczenia VAT w oparciu o samą konstrukcję czy też istotę podatku. Może być ona elementem przywoływanym na poparcie stanowiska organów podatkowych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie może stanowić samodzielnej podstawy pozbawienia podatnika przysługującego mu uprawnienia. Wyrok WSA w Warszawie z 22 lutego 2005 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 1576/04 niepublikowany

Podatnik prowadził działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo wielobranżowe. Inspektor kontroli skarbowej w urzędzie kontroli skarbowej określił wysokość zaległości podatkowych w VAT oraz odsetek za zwłokę od tych należności za miesiące od października 2000 r. do stycznia 2001 r. Wydano cztery decyzje w oparciu o tę samą podstawę prawną. Inspektor uznał, że podatnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez spółkę A", ponieważ spółka nie zadeklarowała i nie uiściła podatku należnego, wykazanego w fakturach. Faktur nie umieszczono również w rejestrach sprzedaży VAT. Inspektor uznał odliczenia dokonane przez podatnika za naruszenie zasady odliczania VAT naliczonego i wcześniej zapłaconego. Izba skarbowa utrzymała te decyzje w mocy. Skarżący natomiast złożył do ministra finansów wniosek o stwierdzenie nieważności tych decyzji.

Zdaniem skarżącego organy bezpodstawnie uznały, że w sprawie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powołując się na rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym uznał, że prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego uzależnione zostało od posiadania przez nabywcę faktury, która została potwierdzona kopią u sprzedawcy. Zdaniem podatnika dopiero w sytuacji, gdy takiej kopii zabranie u sprzedawcy i jednocześnie wystawca faktury lub korekty faktury uwzględni wykazaną w niej sprzedaż i podatek należny w deklaracji VAT, faktury będą stanowiły podstawę do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu podatku naliczonego. Skarżący uznał, że z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o VAT wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma podatku określona w fakturach stwierdzających

nabycie towarów i usług. Mimo tych wyjaśnień, minister finansów podtrzymał decyzję organów. Minister wyjaśnił, że o ile sprzedawca nie uiścił należnego podatku od swojej sprzedaży, to nabywca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, ponieważ podatek udokumentowany fakturą VAT faktycznie nie wystąpił u sprzedawcy. Ponadto uznał, że nie ulega wątpliwości, że sprzedawca, czyli spółka A" nie rozliczyła w deklaracjach VAT-7 podatku udokumentowanego fakturami, które zostały wystawione na rzecz skarżącego, a należny podatek nie wpłynął do budżetu.

W odwołaniu do WSA skarżący powtórzył zarzuty stawiane orzeczeniom organów. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję organów oraz poprzedzające decyzje ministra finansów.

Więcej Gazeta Prawna.