Terminy zwrotu podatku VAT dla podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

lis 22, 2008


TERMINY ZWROTU PODATKU VAT DLA PODATNIKÓW ZAREJESTROWANYCH JAKO PODATNICY VAT UE
Biultetyn Skarbowy MF 79 (2008)

Pismo PT5/033/12/JBN/08/1081 Podsekretarza Stanu z 4 września 2008 r. do dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

W związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-25/07, wydanym w trybie prejudycjalnym na wniosek Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w którym Trybunał orzekł niezgodność przepisów art. 97 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) z przepisami szóstej dyrektywy harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – uprzejmie wyjaśniam:

Biorąc pod uwagę postanowienia ww. wyroku oraz mając na uwadze konieczność uniknięcia kosztów postępowań przed sądami administracyjnymi, zwrotu różnicy podatku podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy, należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy
o podatku od towarów i usług, bez konieczności złożenia przez podatnika kaucji, o której mowa w art. 97 ust. 7 tej ustawy.

Więcej w Biuletynie Skarbowym MF


Zmiany w ustawie o VAT są omawiane na szkoleniach

1. Zmiany w ustawie o VAT wprowadzone nowelizacją wchodzące w życie 1 grudnia 2008 i 1 stycznia 2009 roku.
Szkolenie w Katowicach i Poznaniu zobacz więcej
»

2. Nowości w podatku VAT w 2009 roku oraz bieżące problemy w prawidłowym stosowaniu przepisów o podatku od towarów i usług – czyli jak z korzyścią dla firmy okiełznać legislacyjny koszmar.
Szkolenie w Warszawie i Bydgoszczy zobacz więcej
»