Czy fakturę zaliczkową rozliczyć w momencie otrzymania faktury…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Zalewski , oprac.: GR

mar 12, 2007

Podatnik prowadzi usługi budowlane i otrzymał zaliczkową fakturę za materiały budowlane bez wydania tych materiałów. Fakturę zaliczkową otrzymał w grudniu 2006 r. Materiały otrzyma jednak dopiero w marcu tego roku. Prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów. Czy ma tę fakturę zaliczyć do kosztów w grudniu czy w momencie gdy będzie całościowa faktura na te materiały.
 
IZBA SKARBOWA W POZNANIU ODPOWIEDZIAŁA GP

Koszty zakupu materiałów budowlanych wpisuje się do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Z pytania wynika, że podatnik prowadzący usługi budowlane wpłacił w grudniu 2006 r. na poczet ceny za materiały budowlane zaliczkę, która została udokumentowana fakturą. Materiały budowlane zostaną przekazane dopiero w marcu 2007 r. W powyższej sytuacji powstał problem momentu ujęcia wydatków na wyżej wymieniony zakup w kosztach uzyskania przychodów, tj. czy fakturę zaliczkową można zaksięgować w grudniu 2006 r. czy w momencie gdy wystawiona zostanie całościowa faktura na materiały.

Zagadnienie momentu ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu materiałów podstawowych oraz towarów handlowych zostało szczegółowo uregulowane rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Stosownie do par. 17 ust. 1 powołanego rozporządzenia koszty zakupu materiałów podstawowych oraz towarów handlowych wpisuje się do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Materiały budowlane, o których mowa w pytaniu, w przypadku świadczenia usług budowlanych są materiałami podstawowymi (par. 3 pkt 1 lit. b) cyt. rozporządzenia).

Powyższe oznacza, że niezależnie od stosowanej metody ewidencjonowania kosztów (kasowa lub memoriałowa) wydatki związane z zakupem materiałów podstawowych oraz towarów winny być zaewidencjonowane w momencie otrzymania towarów.

Zatem w odniesieniu do ewidencjonowania kosztów zakupu materiałów nie ma znaczenia fakt wpłacenia zaliczki na poczet ceny i wystawienia faktury zaliczkowej, jak i fakt wystawienia faktury całościowej, bowiem podstawą ujęcia zakupu materiałów w kosztach jest wyłącznie faktyczne otrzymanie materiałów. W sytuacji opisanej w pytaniu obciążenie kosztów uzyskania przychodów zakupem materiałów nastąpi w marcu 2007 r., o ile w tym miesiącu materiały budowlane zostaną dostarczone.

Więcej Gazeta Prawna.