Zawieszenie działalności gospodarczej

www.niepelnosprawni.pl , autor: Anna Puszkarska , oprac.: GR

lis 24, 2008


ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
www.niepelnosprawni.pl / 14.11.2008 / Autor: Anna Puszkarska

20 września br. weszły w życie nowe regulacje dotyczące zawieszania działalności gospodarczej i jego skutków. Wprowadzono także możliwość występowania przez przedsiębiorcę np. do ZUS o interpretację przepisów, z których wynika obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z ustawą z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888),  przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może obecnie zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przez „przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników” należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie zawarł stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu Kodeksu pracy. W razie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania działalności jest skuteczne tylko pod warunkiem dokonania tego przez wszystkich wspólników.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać z niej bieżących przychodów (nie może zatem  dokonywać sprzedaży, świadczyć usług itd.). Zgodnie z ustawą, w okresie zawieszenia przedsiębiorca:

– ma jednak prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a więc czynności, bez których późniejsze podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej oraz osiąganie z niej przychodów byłoby utrudnione (przedsiębiorca może więc np. kontynuować najem lokalu, w którym znajduje się jego biuro oraz magazynu, a także podtrzymywać kontakty z kontrahentami, z zastrzeżeniem że podejmowane przez niego czynności muszą być uzasadnione i nie mogą oznaczać faktycznego wykonywania działalności gospodarczej w okresie jej zawieszenia – np. poprzez pozyskiwanie nowych zamówień),

– ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia działalności,

– ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

– ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,

– wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

– ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem, a także

– może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

przeczytaj cały artykuł  >>