Sprawozdanie finansowe za 2008 rok

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

lis 30, 2008


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie pt.:

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok
– ujęcie bilansowe i podatkowe


Poznań, 28–29 stycznia 2009 r.
Centrum Konferencyjne IOR – ul. Władysława Węgorka 20 (dawna ulica Miczurina)


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do sporządzenia sprawozdania finansowego w wymaganej dla danej firmy formie obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia; dodatkowo zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Wykładowca omówi: harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem finansowym, możliwości uproszczeń w sporządzaniu sprawozdania, odpowiedzialności związane ze sporządzeniem sprawozdania, kwestię podpisu sprawozdania, obowiązek badania sprawozdania, wybór biegłego rewidenta, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, złożenie i publikację sprawozdania finansowego.

Podczas szkolenia analizowane będą m.in. zagadnienia: weryfikacja dokumentów polityki rachunkowości; rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych; ocena przydatności ekonomicznej składników majątku; prezentowanie wyniku finansowego i sytuacji majątkowo-finansowej, metody sporządzenia rachunku zysków i strat, ewidencja księgowa skutków wyceny bilansowej; wycena środków trwałych przeznaczonych na sprzedaż; rezerwy na świadczenia pracownicze, rezerwy i zobowiązania warunkowe, ustalenie wyniku finansowego, określenie podstawy opodatkowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały przygotowane przez wykładowcę.


Prowadzący
Stanisław Koc – biegły rewident i wybitny wykładowca. Publikował w najważniejszych periodykach dla księgowych, w tym w „Rachunkowości” – piśmie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor książek. Konsultował akty prawne dotyczące prawa bilansowego.


Program szkolenia

1. Kompletność ksiąg rachunkowych. Ujęcie księgowe i rozliczenie podatkowe kosztów i przychodów na przełomie roku.

2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku i na dzień bilansowy.

– trwała utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – metody pomiaru i kwalifikacji;
 
– wycena inwestycji;

– ostrożna wycena rzeczowych aktywów obrotowych;

– aktualizacja należności i zobowiązań;

– wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych (kurs faktycznie zastosowany).

3. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy.

5. Odroczony podatek dochodowy.

6. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.

7. Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 2008 roku.

8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdania.

Harmonogram godzinowy – 28 i 29 stycznia

10.00 − 11.30 − zajęcia
11.30 − 11.45 − przerwa kawowa
11.45 − 13.15 − zajęcia
13.15 − 14.00 − przerwa obiadowa
14.00 − 15.00 − zajęcia
15.00 − 15.10 − przerwa
15.10 − 16.00 − zajęciaKoszt szkolenia
720 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. Oddział we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.


Cena obejmuje

Udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwisy kawowe, obiady.


Warunki zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przefasowanie formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy >>


Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.


Dodatkowe informacje

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70, e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Angelika Zimna – tel. 061 640 23 20 w. 42., e-mail: a.zimna@info-baza.pl

Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 w. 37, e-mail: m.urbanowicz@info-baza.plInfo Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574