Nawet gdy brak akredytacji, podatku nie będzie

Rzeczpospolita , autor: Piotr Głuszek , oprac.: GR

gru 1, 2008


NAWET GDY BRAK AKREDYTACJI, PODATKU NIE BĘDZIE
Rzeczpospolita / 01.12.2008 / Piotr Głuszek

Nie ma już wątpliwości, że pracownik nie zapłaci daniny, gdy pracodawca funduje mu szkolenie. I to również wtedy, gdy szkolenie przeprowadza placówka, która nie ma akredytacji Ministerstwa Edukacji.

Z art. 21 ust. i pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie ogólne pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Ustawa nawiązuje jedynie do odrębnych przepisów, nie wskazując przy tym, o jakie regulacje chodzi. Pewnego doprecyzowania dokonywały niektóre organy podatkowe, twierdząc, że prawo do zwolnienia uzależnione jest od tego, czy placówka szkoląca pracowników posiada specjalną akredytację ministerstwa edukacji i nauki wydaną zgodnie z rozporządzeniem z 3 lutego 2006 r.

Brak akredytacji skutkował tym, że organy podatkowe uważały, że wartość szkolenia to świadczenie na rzecz pracownika będące przychodem ze stosunku pracy. W konsekwencji pracownik zobligowany był uiścić podatek dochodowy, a pracodawca musiał przypisać wartość szkolenia zatrudnianej osobie i jako płatnik odprowadzić od niej podatek. Czy jednak takie podejście było słuszne?

Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych jest niewątpliwie korzystne dla podatników. Potwierdzają to m.in. wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych. Sądy orzekły, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje wymogu akredytacji jako przesłanki zastosowania zwolnienia podatkowego.

Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 kwietnia 2008 r. (DD3/033/10/KDJ/08/173) stwierdziło, że biorąc pod uwagę brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym, należy stwierdzić, iż przepis ten nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 grudnia 2008 r.