Nadpłacone składki ZUS można odzyskać…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

mar 12, 2007

Kto pracował w dwóch lub więcej zakładach pracy, powinien dokładnie przyjrzeć się otrzymanym informacjom o osiągniętych dochodach. Na ich podstawie może sprawdzić, czy płatnicy nie pobrali zbyt wysokich składek na ubezpieczenia społeczne, i ewentualnie starać się o ich odzyskanie

Pracodawcy muszą odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do momentu, gdy wynagrodzenie pracownika liczone od początku roku nie przekracza określonego limitu. W 2006 r. wynosił on 73 560 zł. Powyżej tej kwoty składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie powinny być odprowadzane. Nie ma problemu, jeśli pracownik pracuje tylko w jednym miejscu. Sytuacja osób, które zmieniły pracę lub wykonują ją u kilku pracodawców, jest już bardziej skomplikowana – to one powinny zawiadomić zakład pracy o przekroczeniu limitu. W trakcie roku pracownicy powinni to ustalić na podstawie przekazywanych co miesiąc informacji ZUS RMUA, które pracodawcy mają obowiązek im wystawiać. Osoby, które o to nie zadbały, mogą teraz ustalić kwotę nadpłaconych składek na podstawie otrzymanych informacji PIT-11/8B.

Dwie metody , korygowania błędu

Kwoty wpłacone ponad limit można odzyskać na dwa sposoby, występując z odpowiednim wnioskiem do pracodawcy * informując ZUS o nadpłacie.

W piśmie do zakładu pracy należy wskazać miesiąc, w którym powstało przekroczenie, i prawidłowe kwoty, od których składki powinny być obliczone.

Jeśli pracownik zdecydował o złożeniu informacji do ZUS, powinien wymienić wszystkich pracodawców, u których pracował i którzy opłacali za niego składki. Na tej podstawie ZUS zbada, czy faktycznie powstała nadpłata. Jeśli tak, skoryguje u siebie dokumenty za ubezpieczonego, po czym wyśle do płatnika zawiadomienie o błędach w dokumentach ubezpieczeniowych dostarczonych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych. Z tego zawiadomienia płatnik dowie się m.in., za które miesiące nie powinny być odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Na tej podstawie pracodawca występuje do ZUS o zweryfikowanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc, w którym przekroczyła ona limit Potem otrzyma z ZUS drugie, indywidualne zawiadomienie za danego ubezpieczonego o tym, od jakiej kwoty powinien obliczyć składki w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Więcej Rzeczpospolita.