Jaki podatek od wsparcia dla pracownika-emeryta?

Rzeczpospolita , autor: Danuta Denkiewicz , oprac.: GR

gru 10, 2008


JAKI PODATEK OD WSPARCIA DLA PRACOWNIKA-EMERYTA?
Rzeczpospolita / 10.12.2008 / Autor: Danuta Denkiewicz

Spółka z ponad 100-osobowym personelem udzieliła zapomogi zatrudnionemu w niej na część etatu emerytowi. Wsparcie pochodzi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jaki podatek z niego pobrać: 10 czy 19 proc?

Po pierwsze: niektóre zapomogi korzystają ze zwolnienia podatkowego i to bez względu na źródło finansowania. Potwierdza to art. 21 ust. i pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi np. o zapomogi wypłacone pracownikowi, który padł ofiarą indywidualnego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku 2280 zł. Zainteresowany musi jednak udokumentować wystąpienie określonego zdarzenia.

Po drugie: dopiero jeżeli zapomoga została udzielona z innych powodów niż wymienione, wówczas należy ją opodatkować. Gdy tak jest decydujące znaczenie ma to, że emeryt nadal zachowuje status zatrudnionego. Skoro tak, to pomoc ta stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy rozliczany według stawki podatku wynikającej ze skali podatkowej. Jeżeli dochody ze stosunku pracy nie przekroczyły pierwszego progu skali podatkowej, to w 2008 r. zapomogę należy opodatkować podatkiem 19 proc.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 grudnia 2008 r.