Profesje chronione przed zwolnieniem

Rzeczpospolita , autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

grudzień 14, 2008


Rzeczpospolita z 12 grudnia 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący rozwiązywania stosunku pracy z uprzywilejowanymi grupami pracowników. W artykule wymienione są m.in. zawody chronione przez zwolnieniem.

PROFESJE CHRONIONE PRZED ZWOLNIENIEM
Rzeczpospolita / 12.12.2008 / Autor: Sylwia Gortyńska

Specjalnemu traktowaniu podlegają m.in. następujące grupy zawodowe:

– radni samorządowi (zgodnie z art. 25 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) – rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga zgody rady gminy, której jest on członkiem;

– radcy prawni (na mocy art. 19 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1059 ze zm.) – rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez jednostkę organizacyjną z powodu nienależytego wykonywania obowiązków radcy prawnego wynikających z przepisów ustawy może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych;

– członkowie samorządu lekarskiego (zgodnie z art. 18 ustawy z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, DzU nr 30, poz. 158 ze zm.) – wypowiedzenie umowy może nastąpić za zgodą właściwej rady lekarskiej;

– członkowie samorządu pielęgniarek i położnych (w myśl art. 11 ustawy z 19.04.1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, DzU nr 41, poz. 178 ze zm.) – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, ani wypowiedzieć warunków pracy i płacy pielęgniarce lub położnej pełniącej funkcję w organach izb w czasie jej pełnienia oraz w okresie roku po ustaniu kadencji, bez zgody właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych;

społeczni inspektorzy pracy (na podstawie art. 13 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy, DzU nr 35, poz. 163 ze zm.) – zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia; wówczas rozwiązanie może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 grudnia 2008 r.