Co nowego dla podatników CIT w 2009 roku

Rzeczpospolita , autor: Paweł Hulewicz , oprac.: GR

gru 17, 2008


CO NOWEGO DLA PODATNIKÓW CIT W 2009 ROKU
Rzeczpospolita / 17.12.2008 / Autor: Paweł Hulewicz

W chwili obecnej, w myśl art. 13 ustawy o CIT, podatnik powinien wykazywać „hipotetyczny” przychód w sytuacji, gdy przekaże należącą do siebie nieruchomość do nieodpłatnego używania innym osobom prawnym bądź fizycznym. Przychód ten ustala się w wysokości odpowiadąjącej równowartości czynszu, jaki przysługiwałby, gdyby zawarta została umowa najmu bądź dzierżawy tej nieruchomości (czyli w wartości rynkowej). Od zasady tej przepisy przewidują kilka odstępstw, m.in. przy udostępnianiu lokali mieszkalnych pracownikom, udostępnianiu nieruchomości na określone cele społeczne oraz w niektórych sytuacjach w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Nowelizacja przepisów uchyla art. 13, co w praktyce oznacza, że nie trzeba już w opisywanych sytuacjach rozpoznawać przychodu, niezależnie od tego, komu i z jakim przeznaczeniem nieruchomość zostanie udostępniona.
 
Wprowadzane do ustawy o CIT zmiany przewidują także skreślenie z katalogu kosztów niepodatkowych kosztów zaniechanych inwestycji (uchylony został art. 16 ust. 1. pkt 41). W praktyce oznaczać to będzie, że koszty zaniechanych inwestycji będą odliczalne podatkowo, pod warunkiem wykazania bezpośredniego bądź pośredniego związku tych kosztów z przychodem.
 
Przepisy ustawy o CIT (art. 16e) przewidują sankcyjną procedurę w sytuacji, gdy z uwagi na planowany okres wykorzystywania składnika aktywów trwałych krótszy niż rok, podatnik zaliczył koszt nabycia/wytworzenia tego składnika (o wartości przekraczającej 3500 zł) bezpośrednio w koszty bieżące, a następnie wspomniany okres wykorzystywania przekroczył rok. Oprócz zmniejszenia odpowiedniej kwoty kosztów bieżących, która nie byłaby pokryta odpisami amortyzacyjnymi za okres dotychczasowego używania składnika (tj. gdyby byty one dokonywane), w obecnym stanie prawnym podatnik musi także wpłacić sankcyjne odsetki za wspomniany okres wykorzystywania składnika, w wysokości 0,1 proc. za każdy dzień, licząc od dnia zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku do dnia, w którym okres jego użytkowania przekroczył rok.

Ustawodawca podjął decyzję o zmianie dotychczasowego mechanizmu naliczania odsetek na naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wprowadzając zmiany w art. 16d ust. 2 oraz 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, ustawodawca zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych. Począwszy od 2009 r., ujawnienie będzie możliwe także w tym przypadku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 grudnia 2008 r.Osoby zainteresowane problemaytką rozliczania podatku VAT w 2009 r. zapraszamy na szkolenie orgaznizowane przez Info Bazę
zobacz więcej
>>