Refundacja kosztów płacy osoby niepełnosprawnej

Gazeta Prawna , autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

grudzień 18, 2008


Gazeta Prawna z 18 grudnia 2008 r. publikuje kilka ważnych pytań i odpowiedzi dotyczących refundacji kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych dokonywanych przez starostów. Jest wśród nich również poniższe zagadnienie.

REFUNDACJA KOSZTÓW PŁACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Gazeta Prawna / 18.12.2008 / Autor: Luiza Klimkiewicz

Pracodawca wystąpił do starosty z wnioskiem o refundację części kosztów płacy osoby niepełnosprawnej. Starosta odmówił przyjęcia wniosku, twierdząc, że przepis dotyczący tej refundacji obowiązuje tylko do końca roku. Czy słusznie?

NIE
Pracodawca, który zobowiąże się do zatrudniania przez okres co najmniej dwunastu miesięcy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może wystąpić do starosty z wnioskiem o zwrot 60 proc. jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

Do 31 grudnia 2008 r., tj. do upływu okresu obowiązywania przepisu, na podstawie którego udzielana jest refundacja, starosta ma obowiązek przyjmowania wniosków w tych sprawach. Nie ma bowiem żadnego przepisu, który pozwalałby staroście nie przyjąć wniosku. Jeżeli taki wniosek wpłynie po 1 stycznia 2009 r., to postępowanie w sprawie będzie umorzone jako bezprzedmiotowe. Do tego czasu warto wystąpić z takim wnioskiem. Refundacja ta jest łatwa do obsługi i korzystna w rozliczeniu. Wnioski Wn-KII są łatwiejsze do wypełnienia od informacji INF-U-P i INF-D-P składanych przy ubieganiu się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych oraz o dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób.

Omawiana refundacja może być łączona z tymi formami pomocy, a pobieranie jej z tych trzech źródeł pozwala bardzo korzystnie rozliczyć dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek oraz zatrudniać pracownika przy minimalnym obciążeniu finansowym pracodawcy.

Jeżeli starosta dysponuje środkami na realizację tego zadania, to może takiej pomocy udzielić. Warto także zauważyć, że mimo, że ustawa wymaga rocznego okresu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, to nie musi on w całości przypadać przed 31 grudnia 2008 r. Jeżeli starosta zdąży przed końcem tego roku rozpatrzeć wniosek i zawrzeć umowę z pracodawcą, to refundacja będzie mogła być wypłacana także w 2009 r.

Więcej w Gazecie Prawnej z 18 grudnia 2008 r.