Starosta przyzna zaliczkę na pensję dla bezrobotnego…

Gazeta Prawna , autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

mar 13, 2007

Pracodawca, który znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, nadal nie będzie mógł organizować prac interwencyjnych i robót publicznych.

Robót publicznych i prac interwencyjnych nie będą mogły organizować partie lub organizacje polityczne, a także organizacje pracodawców (z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy). Taki zakaz dotyczy także m.in. kościołów i związków wyznaniowych, urzędów naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz przedstawicielstw państw obcych. Mimo że w resorcie pracy trwa opracowywanie nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, zasady dotyczące organizacji wspomnianych prac pozostaną takie jak obecnie. Takie przynajmniej zapewnienie usłyszeliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Do nowego (projektowanego obecnie) rozporządzenia zostanie przekopiowana większość regulacji z obowiązującego jeszcze rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. nr 161, poz. 1683). Jednak według resortu pracy, wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na nową mapę pomocy regionalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

W związku z tym, że ta pomoc jest pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy lub rekrutację pracowników, starosta, na wniosek organizatora robót publicznych może przyznawać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnianych do wspomnianych prac. W umowie o taką pożyczkę (zawartej między starostą a pracodawcą), należy wskazać termin przekazania zaliczki. Pracodawca jednak nie dostanie pieniędzy wcześniej niż maksymalnie na pięć dni przed terminem wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Może się zdarzyć, że w trakcie otrzymywania refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wspomniana umowa zostanie rozwiązana, ponieważ powiatowy urząd pracy nie skieruje odpowiedniego bezrobotnego do prac interwencyjnych lub robót publicznych. W takiej sytuacji, zgodnie z projektem rozporządzenia, pracodawca lub organizator robót publicznych nie będzie musiał zwracać otrzymanej wcześniej refundacji za okres do dnia rozwiązania umowy ze starostą.!!

Więcej Gazeta Prawna.