CZY DODATKOWE WYNAGRODZENIE DLA EMERYTA JEST OSKŁADKOWANE?

Czy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego emerytce w lutym 2008 r. przez zakład pracy, w którym była zatrudniona przed przejściem na emeryturę, należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Odpowiedź:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

 – przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

– wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które otrzymała w lutym 2008 r. emerytka od zakładu pracy, w którym była zatrudniona przed przejściem na emeryturę zostało wypłacone w związku z jej zatrudnieniem na postawie umowy o pracę w tym zakładzie pracy i jest przychodem tej osoby osiągniętym w ramach stosunku pracy. Z uwagi na fakt, iż wśród przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1-32 powołanego wyżej rozporządzenia nie zostało wymienione dodatkowe wynagrodzenie roczne, od wypłaconego emerytce dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez zakład pracy, w którym była zatrudniona przed przejściem na emeryturę, należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.