Jak unikać pułapek przy zawieraniu umów w ramach…

Gazeta Prawna , autor: Bogdan Świąder , oprac.: GR

mar 13, 2007

Jak uniknąć pułapek przy zawieraniu umów w ramach samozatrudnienia.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia muszą uważać na treść umów łączących ich z dawnymi pracodawcami. Może się bowiem okazać, że konieczna jest modyfikacja dotychczas obowiązujących umów.

Czy można wybrać podatek liniowy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług projektowych. Usługi te chcę wykonywać w ramach samozatrudnienia na rzecz innych podmiotów gospodarczych, ale też dla obecnego pracodawcy. Czy mogę być opodatkowany 19-proc. podatkiem liniowym

Wybór opodatkowania 19-proc. podatkiem liniowym do-. IM IG chodów uzyskanych w ramach samozatrudnienia uniemożliwia wykonywanie czynności na rzecz dawnego lub obecnego pracodawcy. Trzeba pamiętać, że podatnicy mogą wybrać ten sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego oświadczenie składa się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Pomimo wyboru prawo do opodatkowania w tej formie można stracić. Nastąpi to wtedy, gdy podatnik uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W efekcie utraty tego prawa podatnik jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Więcej Gazeta Prawna.