Podatek PIT po zmianach

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

styczeń 2, 2009


PODATEK PIT PO ZMIANACH

Nowy Informator Ministerstwa Finansów
 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy:

– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

– ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).
 
Ich zakres omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.
 
Zakres podstawowy
 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne.

Poza zakresem tej ustawy pozostają przychody:

– z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,

– z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

– podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

– z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,

– armatora opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a,

– świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

przeczytaj cały materiał >>


Osoby zainteresowane problematyką rozliczania podatku VAT w 2009 zapraszamy na szkolenia w Bydgoszczy i Warszawie
zobacz więcej >>