Trzeba wydeptać nowe ścieżki do PFRON

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

sty 5, 2009


TRZEBA WYDEPTAĆ NOWE ŚCIEŻKI DO PFRON
Rzeczpospolita / 05.12.2009 / Autor: Magdalena Januszewska

Najbliższe pół roku to sprawdzian dla samorządów i organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych. Okaże się, czy przesunięcie do samorządów decyzji o finansowaniu ze środków PFRON niektórych zadań było dobrym pomysłem.

Chodzi o pomoc udzielaną na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.

Od tego roku obowiązuje tzw. system zadań zlecanych. Oprócz bezpośrednich dofinansowań z PFRON część jego środków będzie rozdzielana przez samorządy (rozporządzenie wskazuje algorytm, za pomocą którego wylicza się, ile środków PFRON przekaże samorządowi). Zadania o charakterze lokalnym zlecą starostowie, o charakterze regionalnym – marszałkowie województw. Fundusz bezpośrednio sfinansuje działania ponadregionalne oraz te o mniejszym zasięgu, jeśli mają one charakter ciągły i dotyczą rehabilitacji niepełnosprawnych w specjalistycznych placówkach kierowanych przez wnioskodawcę. Szerokie ich  zdefiniowanie powoduje, że w znacznej mierze pomoc będzie przekazywana podobnie jak dotychczas. Ma to zapewnić płynne przejście z „Partnera” do zmienionego systemu.

Dofinansowane mogą zostać następujące działania na rzecz niepełnosprawnych:

– prowadzenie rehabilitacji,

– organizowanie szkoleń dla niepełnosprawnych i ich rodzin,

– poradnictwo psychologiczne i prawne,

– doradztwo zawodowe,

– zakup i utrzymywanie psów przewodników,

– szkolenia tłumaczy języka migowego,

– organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla niepełnosprawnych,

– promowanie aktywności niepełnosprawnych,

– prowadzenie kampanii informacyjnych,

– wydawanie publikacji dla i o niepełnosprawnych.


Więcej w Rzeczpospolitej z 5 stycznia 2009 r.