Nawet 44,5 tys. zł wypłaci PFRON na założenie firmy

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

styczeń 6, 2009


NAWET 44,5 TYS. ZŁ WYPŁACI PFRON NA ZAŁOŻENIE FIRMY
Gazeta Prawna / 06.01.2009 / Autor: Łukasz Guza

Niepełnosprawni, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą otrzymać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sięgającą 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Osoby niepełnosprawne decydujące się na założenie firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą zawrzeć umowę ze starostą o udzielenie jednorazowego dofinansowania.

Pomoc na założenie przedsiębiorstwa wypłaca PFRON za pośrednictwem powiatów. Wysokość dotacji określa umowa między osobą niepełnosprawną a starostą, z tym że nie może ona być wyższa od 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (w IV kwartale tego roku była to kwota 44 528,25 zł). Dotacji nie otrzyma niepełnosprawny, który dostał już środki publiczne na ten sam cel. Osoba, która otrzyma pomoc, będzie musiała ją zwrócić wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, jeśli z własnej winy naruszy warunki umowy ze starostą.

Wzór wniosku o wypłatę dofinansowania z PFRON określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej u pracy.

Więcej w Gazecie Prawnej z 6 stycznia 2009 r.