ODWOŁANIA OD DECYZJI WOJEWÓDZKICH ZESPOŁÓW DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Rzeczpospolita / 07.01.2009 / Autor: Ryszard Sadlik

Sądami właściwymi do rozstrzygania odwołań od orzeczeń wojewódzkich zespołów są obecnie wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych sądów rejonowych. Osoba niezadowolona z orzeczenia wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności może złożyć odwołanie do sądu tylko za pośrednictwem tego zespołu, który wydał zaskarżane orzeczenie. Nie należy zatem wysyłać odwołania wprost do sądu, lecz złożyć go w siedzibie wojewódzkiego zespołu. Może się zdarzyć, że wskutek uwzględnienia odwołania sprawa w ogóle nie trafi do sądu.

Postępowanie sądowe w sprawach odwołań poza kilkoma wyjątkami jest wolne od kosztów i opłat sądowych. Postępowanie dowodowe ogranicza się na ogół do sprawdzenia stanu zdrowia osoby odwołującej się przez lekarzy – biegłych sądowych. Przede wszystkim bowiem na tej podstawie sądy albo uwzględniają złożone odwołanie, albo też oddalają je, uznając, że zaskarżone orzeczenie było prawidłowe.

W praktyce wątpliwości budziła kwestia, od jakich orzeczeń wojewódzkiego zespołu przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu. Rozstrzygając te wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 7 lutego 2001 r. stwierdził, że orzeczenia wydawane w postępowaniu przed zespołami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności są decyzjami w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Każde orzeczenie takiego, niezależnie od tego, czy rozstrzyga sprawę co do jej istoty, czy też jedynie kończy postępowanie w sprawie, podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego w drodze odwołania.

Oznacza to, że każdego rodzaju decyzja wydana przez wojewódzki zespół może zostać zaskarżona do sądu. Powoduje to także, iż w tego rodzaju sprawach wyłączona jest właściwość sądów administracyjnych.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 stycznia 2008 r.