Ulga rehabilitacyjna za 2008 rok

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

sty 7, 2009


Rzeczpospolita z 6 stycznia 2009 r. omawia ulgi z jakich może skorzystać podatnik rozliczając podatek dochodowy za 2008 r. Jest wśród nich ulga rehabilitacyjna.

ULGA REHABILITACYJNA ZA 2008 ROK
Rzeczpospolita / 06.01.2009 / Autor: Monika Pogroszewska

Przysługuje ona  tym podatnikom, którzy otrzymali orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Ulgę odliczą również te osoby, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, że dochody tych osób nie przekroczyły w roku podatkowym 9120 zł.

Jednak większość wydatków rehabilitacyjnych można odliczyć od dochodu bez limitu – tyle, ile faktycznie one wyniosły. Do tej grupy zaliczamy wydatki na wyposażenie i adaptację mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego, przystosowanie samochodu, zakup sprzętu  i urządzeń rehabilitacyjnych. Podatnik zobligowany jest do posiadania dowodów dokumentujących, że faktycznie je poniósł.

Druga grupa odliczeń, to odliczenia rehabilitacyjne limitowane. Od dochodu podatnik może odliczyć maksymalnie 2280 zł na opłacenie przewodników, utrzymanie psa przewodnika lub używanie samochodu. Nie ma tu obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających zapłatę.

Limitowane są również ulgi na leki, które zostały przepisane przez lekarza specjalistę. Odliczyć można nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie. W tym przypadku należy posiadać zaświadczenie lekarskie oraz dowód zapłaty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 stycznia 2009 r.