WYROK TK Z 24 CZERWCA 2008 R. – WYRÓWNANIE ZASIŁKU CHOROBOWEGO W PRZYPADKU ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

Informacja ZUS o sposobie postępowania przy wypłacie wyrównania zasiłku chorobowego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygnatura akt: SK 16/06 ( Dz. U. Nr 119, poz.771) w razie śmierci ubezpieczonego.

W przypadkach, w których wypłata wyrównania zasiłku na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. następuje z urzędu bez konieczności występowania z wnioskiem w tej sprawie, a świadczeniobiorca zmarł przed pobraniem należnego wyrównania zasiłku, wypłaty wyrównania zasiłku należy dokonać osobom uprawnionym, o których mowa w art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 267 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że w razie śmierci ubezpieczonego przed podjęciem należnego mu zasiłku, zasiłek wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego. Zgodnie z art. 631 Kodeksu pracy prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej. W razie braku takich osób, prawa te wchodzą do spadku.

Jeżeli natomiast osobie zmarłej zasiłek nie przysługiwał w dniu 7 lipca 2008 r., wniosek o wypłatę wyrównania zasiłku może złożyć wyłącznie spadkobierca na podstawie wydanego przez sąd postanowienia o nabyciu spadku. W takim przypadku prawo do wypłaty wyrównania zasiłku przysługuje jedynie na zasadach spadkobrania określonych w art. 922 i następnych Kodeksu cywilnego.Rozliczenia z ZUS oraz trudne zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń i zasiłków są tematem szkolenia organizowanego przez Info Bazę
zobacz więcej
>>