DOKUMENTOWANIE UPRAWNIEŃ DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO I OPIEKUŃCZEGO PO ZMIANIE PRZEPISÓW

W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. dotyczącymi ustalania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, do czasu zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz. 742, ze zm.) należy stosować następujące zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego przysługującego na podstawie art. 180 § 61 – 63 k.p. oraz zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie art. 32a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

1. Do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu-ojcu dziecka za okres sprawowania opieki nad dzieckiem, w czasie pobytu ubezpieczonej-matki dziecka w szpitalu, w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie może ona sprawować osobistej opieki nad dzieckiem i wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, wymagane są:

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
2) zaświadczenie ze szpitala o dacie przyjęcia ubezpieczonej-matki dziecka do szpitala,
3) zaświadczenie o okresie przysługującego oraz wypłaconego matce dziecka zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku, gdy zasiłek macierzyński wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo wymagane jest odpowiednio:

4) zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie macierzyńskim – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
5) oświadczenie o przerwaniu działalności pozarolniczej – w przypadku ubezpieczonego będącego osobą prowadzącą działalność pozarolniczą,
6) zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Ponadto ubezpieczony – ojciec dziecka, któremu przyznano prawo do zasiłku macierzyńskiego, powinien być pouczony o obowiązku niezwłocznego poinformowania płatnika zasiłku macierzyńskiego o wypisaniu ubezpieczonej – matki dziecka ze szpitala oraz udokumentowania daty wypisania jej ze szpitala.

2. W celu przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej – matce dziecka za okres pobytu w szpitalu, wymagane jest zaświadczenie o przyjęciu do szpitala, a w przypadku pracownicy, której zasiłek macierzyński wypłacany jest przez ZUS dodatkowo – zaświadczenie pracodawcy o przerwaniu urlopu macierzyńskiego.
Na wniosek ubezpieczonej w aktach pozostawia się kserokopię zaświadczenia o dacie przyjęcia ubezpieczonej do szpitala poświadczoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem, celem przedłożenia oryginału zaświadczenia do wypłaty zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu – ojcu dziecka.

W celu podjęcia wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonej – matce dziecka za okres po przerwie, ubezpieczona powinna przedłożyć zaświadczenie o okresie zasiłku macierzyńskiego wypłaconego ubezpieczonemu – ojcu
dziecka, a w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo – zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie macierzyńskim.

3. Do wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu – ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, przysługującego w wymiarze do 8 tygodni, tj. do 56 dni na podstawie art. 32a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., wymagane jest dodatkowo:

1) zaświadczenie lekarskie o pobycie ubezpieczonej – matki dziecka w szpitalu,
2) oświadczenie o pobieraniu przez ubezpieczoną – matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

pobierz całe opracowanie >>Rozliczenia z ZUS, a także poblematyka naliczania wynagrodzeń i zasiłków są tematami szkolenia organizowanego przez Info Bazę
zobacz więcej
>>