Niestacjonarny turnus rehabilitacyjny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPiPS , oprac.: GR

sty 23, 2009


JAKI TURNUS MOŻNA OKREŚLIĆ MIANEM „NIESTACJONARNEGO”?

Zgodnie z definicją słownikową termin „niestacjonarny” oznacza „nie związany bezpośrednio z miejscem znajdowania się czegoś”. Zatem turnus niestacjonarny nie może być realizowany w jednym miejscu. Turnusami niestacjonarnymi będą np. turnusy wędrowne lub spływy kajakowe. Turnusem niestacjonarnym nie będzie natomiast turnus, który ma bazę w jednym miejscu, a program turnusu realizowany jest w różnych miejscach, np. w postaci całodniowych wycieczek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, turnusy mogą być organizowane także w formie niestacjonarnej, przy czym organizowane są wyłącznie na terenie kraju, a czas ich trwania wynosi co najmniej 14 dni. Grupa turnusowa musi być zorganizowana i liczyć nie mniej niż 20 uczestników. Warunki i zasady organizowania turnusów stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same. Turnusy niestacjonarne mogą odbywać się poza ośrodkami, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, jednak muszą być spełnione wszystkie warunki określone dla organizatora w ustawie o rehabilitacji (…) i w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Organizator opracowując program turnusu niestacjonarnego musi zadbać o zapewnienie warunków (w tym bazy żywieniowej i noclegowej oraz do realizacji zajęć wynikających z programu turnusu), gwarantujących prawidłową realizację programu turnusu i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusie. Czas zajęć zorganizowanych i specjalistycznych na turnusie niestacjonarnym jest taki sam, jak czas zajęć na turnusie stacjonarnym (§ 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia (…). W przypadku organizowania turnusu niestacjonarnego organizator musi zapewnić także odpowiednie warunki (w tym bazę) do realizacji zajęć wypoczynkowych. Organizator jest obowiązany do zapewnienia osobom niepełnosprawnym (także na turnusie niestacjonarnym) stałej opieki pielęgniarskiej, korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu oraz do zapewnienia badania lekarskiego na początku turnusu i w razie potrzeby także na końcu turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.