PIT-4R – pracodawcy muszą poinformować o wpłaconych zaliczkach

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sty 27, 2009


PIT-4R – PRACODAWCY MUSZĄ POINFORMOWAĆ O WPŁACONYCH ZALICZKACH
Rzeczpospolita / 27.01.2009 / Autor: Konrad Piłat

W tym roku płatnicy mają dwa dni więcej niż zwykle na wypełnienie PIT-4R. Podstawowy termin, czyli 31 stycznia, wypada bowiem w sobotę. Zgodnie z ordynacją podatkową, formularz ten należy więc złożyć nie później niż w poniedziałek, czyli 2 lutego.

W części B1 deklaracji (poz. 7 – 8) należy wpisać dane identyfikujące płatnika. Gdy jest on osobą fizyczną, są to: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia i numer PESEL. Inne podmioty podają pełną nazwę oraz REGON. Należy także pamiętać, aby w poz. 1 deklaracji wpisać NIP płatnika.

Część B2 (poz. 9 – 18) przeznaczona jest na adres.

Deklaracja PIT-4R przede wszystkim przeznaczona jest dla pracodawców. Chodzi o wypłacających:

– przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

– zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

– wypłaty z udziału w nadwyżce bilansowej spółdzielni pracy.

Zaliczki od tych wynagrodzeń wykazywane są w części C1 formularza. W poz. 19 – 42 trzeba podać liczbę podatników oraz kwotę należnej zaliczki w podziale na poszczególne miesiące.

W części C2 (poz. 43 – 54) wykazywane są zaliczki wynikające z art. 33 – 35 ustawy o PIT. Wypełniają go rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, które w 2008 r. dokonywały na rzecz członków lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Po drugie ta część formularza przeznaczona jest dla ZUS i KRUS.

Trzecią grupą są osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy. To nie wszyscy płatnicy, do których adresowane są te rubryki.

Pracodawca zobowiązany jest pobierać zaliczki także od przychodów w naturze, świadczeń ponoszonych za podatnika lub innych nieodpłatnych świadczeń przysługujących podatnikowi.

Kolejne pozycje przeznaczone są dla firm, które rozliczały na wniosek pracowników ich podatek za 2007 r. Gdy w wyniku takich zeznań niezbędne było dodatkowe pobranie podatku, to należy go wykazać w części C6. W praktyce dużo częściej efektem takich zeznań była jednak nadpłata. To dlatego, że pracodawcy mieli obowiązek uwzględnić wysoką ulgę na dzieci. W takiej sytuacji płatnicy muszą wykazać je w poz. 95 –106 (część C7).

Część C8 deklaracji wypełniają podmioty, które pobrany podatek przekazywały na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Chodzi o płatników, którzy są zakładami pracy chronionej lub zakładami aktywności zawodowej.

Ostateczną wysokość należnego podatku za poszczególne miesiące należy obliczyć w części C11 (poz. 143 –154).

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 stycznia 2009 r.