Ulgi i odliczenia dla ryczałtowców

Rzeczpospolita , autor: Marek Kutarba , oprac.: GR

lut 2, 2009


ULGI I ODLICZENIA DLA RYCZAŁTOWCÓW
Rzeczpospolita / 02.02.2009 / Autor: Marek Kutarba

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z ulg i odliczeń przewidzianych w ustawie o PIT, pod warunkiem, że nie odliczyli tych ulg w innych rozliczeniach lub poniesionych wydatków nie zaliczyli do kosztów podatkowych.

Ryczałtowiec, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może w składanym PIT-28 skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, m.in. na utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika. Maksymalna wysokość odliczenia wynosi w tym przypadku 2280 zł. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, jednak wyjątkiem od tej zasady są właśnie wydatki na utrzymanie psa przewodnika.

Ponadto warunkiem odliczenia wydatku rehabilitacyjnego jest posiadanie przez osobę, której ono dotyczy, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Podatnik, który w danym roku podatkowym oddał honorowo krew lub osocze, może od przychodu odliczyć darowiznę przekazaną na cele krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Ekwiwalent za litr oddanej krwi wynosi 130 zł, natomiast za litr oddanego osocza 170 zł.

Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% przychodu.

Podatnicy ryczałtu mogą odliczyć również w składanym zeznaniu składki ubezpieczeniowe i zdrowotne płacone zarówno w Polsce, jak i w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 lutego 2009 r.