Ważne daty…

Gazeta Prawna , autor: . Mk , oprac.: GR

mar 14, 2007

14 MARCA 2007 R.

NIERUCHOMOŚCI

Od tego dnia obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 35, poz. 218). Nowe przepisy związane są z przekazaniem nadzoru nad Agencją Nieruchomości Rolnych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. I tak np. minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji. . 15 marca 2007 rj

POMOC SPOŁECZNA

Od tego dnia obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy:społecznęj (Dz.U. nr 36 poz. 226). Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej. Rada powiatu lub i rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10 proc. odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie." Więcej Praca – Gmina zapłaci mniej za pobyt w domu pomocy GP nr 19/2007.

PODATKI

Do tego dnia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (za II 2007 r.) powinni dokonać: wpłat zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Do tego dnia trzeba złożyć deklaracje rozliczeniowe (DEK-I, DEK-II) i wpłacić składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej Gazeta Prawna.