Kiedy od licencji na programy komputerowe trzeba zapłacić podatek

Rzeczpospolita , autor: Joanna Zawiejska-Rataj , oprac.: GR

lut 9, 2009


KIEDY OD LICENCJI NA PROGRAMY KOMPUTEROWE TRZEBA ZAPŁACIĆ PODATEK
Rzeczpospolita / 06.02.2009 / Autor: Joanna Zawiejska-Rataj

Czy przedsiębiorcy dokonujący wypłat wynagrodzenia z tytułu różnych form użytkowania oprogramowania powinni odprowadzać podatek u źródła?

Co do zasady ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje w tym zakresie opodatkowanie z zastosowaniem stawki 20%. Jeśli jednak zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 21 ust. 3-5 ustawy o CIT zastosowanie znajdzie stawka 10% (a od 1 lipca 2009 r. 5%).

Zasadniczo regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawężają obowiązek poboru podatku u źródła do przypadków uiszczania wynagrodzenia jedynie z tytułu niektórych form korzystania z oprogramowania. Dokonywanie wypłaty za wykorzystywanie oprogramowania wyłącznie dla własnych potrzeb jako tzw. odbiorca ostateczny, bez możliwości wypożyczania, wydzierżawiania oprogramowania, jego modyfikacji, kopiowania czy też udzielania dalszych licencji, nie powinno się wiązać z obowiązkiem poboru podatku u źródła.

Pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle na gruncie brzmienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania można uznać, że należności wypłacane w związku z wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego będą stanowić należności licencyjne podlegające opodatkowaniu u źródła.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 lutego 2009 r.