Doba pracownicza a dni wolne od pracy

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: Marcin Kaczmarek , oprac.: GR

lt. 10, 2009


DOBA PRACOWNICZA A DNI WOLNE OD PRACY
www.pip.pl / Autor: Marcin Kaczmarek

Ostatnia gruntowna nowelizacja działu IV kodeksu pracy dokonana ustawą z 14 listopada 2003 r. była wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy nr 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Pojawiły się nowe regulacje, które zapewniły pracownikom m.in. minimalne okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Ustawodawca postanowił jednak pójść o krok dalej. Zdefiniował „dobę pracowniczą”, mimo że dyrektywa o ta kim pojęciu nie wspomina.

pobierz  pełne opracowanie PIP >>Problematyczne zagadnienia dotyczące stosowania Kodeksu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej
>>