Czy można obniżyć wysokość podatku od nieruchomości?

Gazeta Prawna , autor: Magdalena Majkowska i Łukasz Czekański , oprac.: GR

lut 16, 2009


CZY MOŻNA OBNIŻYĆ WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI?
Gazeta Prawna / 16.02.2009 / Autor: Magdalena Majkowska i Łukasz Czekański

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują wprost możliwości obniżenia podatku od nieruchomości. Są jednak przepisy, których zastosowanie, w niektórych przypadkach, pozwoli na obniżenie płaconego podatku.

Warto sprawdzić, czy mamy nieruchomości, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. W takiej sytuacji nie będziemy zobowiązani do zapłaty podatku od tych nieruchomości według stawek jak za nieruchomości związane z działalnością gospodarczą.

Istnieje możliwość obniżenia podatku, w sytuacji kiedy w trakcie roku zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości lub jej części. Przykładowo, lokal w budynku mieszkalnym, niestanowiący odrębnej nieruchomości, który przez okres od stycznia do czerwca jest wykorzystywany na sklep, a przez kolejne sześć miesięcy nie jest użytkowany.

W przypadku nowo wybudowanego budynku lub budowli obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku (ich części) przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli zatem według planów inwestycyjnych budowa ma zostać zakończona w grudniu, jej zakończenie można przesunąć na styczeń.

Obniżyć podatek może również gmina. Ustalenie przez radę gminy stawek podatku na niższym poziomie musi jednak dotyczyć ogółu podatników, a nie konkretnego podmiotu.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnik może ubiegać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej. Wniosek o przyznanie jednej z ulg w spłacie podatku musi być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Więcej w Gazecie Prawnej z 16 lutego 2009 r.