Premię rozliczamy dopiero po zapłacie

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lt. 16, 2009


PREMIĘ ROZLICZAMY DOPIERO PO ZAPŁACIE
Rzeczpospolita / 16.02.2009 / Autor: Przemysław Wojtasik

Przedsiębiorca powinien zaliczyć premię za duże zakupy do przychodów dopiero w chwili jej otrzymania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT) za datę powstania przychodu należnego uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeśli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień takiego okresu (określonego w umowie lub na fakturze), nie rzadziej niż raz w  roku.

W innych sytuacjach przychód powstaje w dniu otrzymania zapłaty.
 
Organy podatkowe stwierdziły, że skoro umowa przewiduje, iż premia pieniężna jest naliczana i otrzymywana po zakończeniu roku, to przychód powstaje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, tj. w ostatnim dniu roku. Uznały więc, że przedsiębiorca – robiąc zakupy – świadczy usługę rozliczaną w okresach rozliczeniowych. Premia jest swoistą nagrodą za osiągnięcie określonego pułapu zakupów. Nie można powiedzieć, że robiący zakupy przedsiębiorca świadczy jakąś usługę. Tym bardziej nie jest to tzw. usługa ciągła.

W podatku VAT zrealizowanie określonego z góry poziomu zakupów nie jest traktowane jako świadczenie usług. Czynności będące dostawą towarów nie mogą bowiem, poprzez ich zsumowanie, przekształcić się w usługę.

Firma, która wypłaca kontrahentom premie za osiągnięcie określonego pułapu zakupów, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 lutego 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Info Bazę
zobacz więcej
>>