Główne zmiany w podatku VAT w 2009 r.

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

lut 17, 2009


GŁÓWNE ZMIANY W PODATKU VAT W 2009 R.
Ministerstwo Finansów / 13.02.2009

Ministerstwo Finansów wyliczyło i omówiło 17 najważniejszych zmian dotyczących stosowania podatku od towarów i usług.

Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1320) wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające przede wszystkim do uproszczenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym umożliwieniu podatnikom wyboru takich rozwiązań, które byłyby optymalne dla prowadzonej przez nich działalności. Co do zasady, ustawa ta weszła w życie z dniem 1 grudnia 2008 r., przy czym niektóre zmiany obowiązują od 1 stycznia 2009 r.
Zmiany wprowadzone nowelą mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych w tym podatku.

Do najważniejszych rozwiązań o charakterze upraszczającym należy zaliczyć przede wszystkim:

1. Wprowadzenie możliwości wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej (od 1 stycznia 2009 r.)

Rozwiązanie to jest fakultatywne i dotyczy podatników stosujących procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Podatnik, który wybierze rozliczenie bezpośrednie podatku z tytułu importu w deklaracji podatkowej, nie musi rozliczać
tego podatku w urzędzie celnym. Oznacza to brak konieczności angażowania przez podatnika środków finansowych, gdyż rozliczenie podatku odbywać się będzie według zasady memoriałowej bezpośrednio w deklaracji.

2. Wprowadzenie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników (stosuje się od rozliczenia za I kwartał 2009 r.)

Wprowadzono możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników, a nie jak obecnie tylko przez małych podatników. Wszyscy podatnicy, począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r., mogą składać deklaracje kwartalne po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy (inni niż mali podatnicy), którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, będą obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu
skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał. Zaliczki te podatnicy wpłacają w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka. Podatnicy ci mogą również wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

3. Podniesienie limitu obrotów w przypadku małych podatników (od 1 stycznia 2009 r.)

Status małego podatnika przysługiwać będzie podatnikowi:

1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

2) prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającemu funduszami inwestycyjnymi, będącemu agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym
wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Wyższe limity pozwolą szerszej grupie podatników na korzystanie z pewnych preferencji w rozliczaniu podatku, takich jak:

– rozliczanie kwartalne bez konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek,

– możliwość wyboru rozliczenia podatku metodą kasową.

4. Likwidacja 30% sankcji VAT za nieprawidłowe rozliczenie tego podatku.

Istotną zmianą jest wyeliminowanie z przepisów o podatku od towarów i usług 30% sankcji VAT, tj. dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego w przypadkach nieprawidłowego rozliczenia tego podatku przez podatnika.

Sankcjonowane pozostają przypadki, gdy podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie ewidencjonuje przychodów za pomocą kasy fiskalnej (art. 111 ust. 2 ustawy o VAT).

pobierz pełny materiał MF >>
Opracowanie dotyczące podatku VAT znajduje się na 3, 4, 5 i 6 stronie


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku VAT są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>