Przeliczanie kapitału początkowego

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lt. 18, 2009

PRZELICZANIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO
Gazeta Prawna / 18.02.2009 / Autor: Bożena Wiktorowska

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, którym ZUS z powodu braku dokumentacji płacowej wpisał dochód zerowy, mogą teraz ubiegać się o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. 

Od 1 stycznia 2009 r. wprowadzono zmiany korzystniejsze dla osób, które nie z własnej winy nie mogą udowodnić wysokości zarobków w poszczególnych latach. Dotyczy to osób zatrudnionych w przeszłości na podstawie umowy o pracę, które posiadają z tamtych lat świadectwa pracy lub mogą przedstawić świadków zatrudnienia. Udowodnienie w ten sposób zatrudnienia spowoduje, że ZUS zamiast zerowego wpisze teraz płatnikom minimalne wynagrodzenie obowiązujące za ten rok, którego dotyczy konkretny przypadek.

Kwotę minimalnego wynagrodzenia ZUS będzie musiał wpisać również za okresy, w których pracownik pozostający w stosunku pracy pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Co ważne – ZUS nie przyjmie minimalnego wynagrodzenia w tym okresie, kiedy pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym oraz za okresy pozostawania bez pracy, które zostały zaliczone jako okresy ubezpieczenia osobie przywróconej do pracy na podstawie wyroku sądu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 18 lutego 2009 r.