Czy informować ZUS o przychodzie z działalności gospodarczej?

Gazeta Prawna , autor: Krystyna Małecka , oprac.: GR

lut 20, 2009


CZY INFORMOWAĆ ZUS O PRZYCHODZIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Gazeta Prawna / 19.02.2009 / Autor: Krystyna Małecka


Osoby uprawnione do emerytury lub renty, które osiągały przychód z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności, w tym działalności gospodarczej, są zobowiązane przedłożyć do końca lutego (w 2009 roku wyjątkowo do 2 marca) oświadczenie o przychodzie uzyskanym z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym. Za przychód przyjmuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą przychodem stanowiącym w 2008 roku podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia (wpływającym na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia) była zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale albo 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku niektórych osób rozpoczynających działalność.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zwolniony był z opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności ze względu na ustalone prawo do emerytury, konieczne jest wykazanie przychodu w wysokości, która stanowiłaby podstawę wymiaru składek, gdyby musiał on opłacać składki z tego tytułu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 19 lutego 2009 r.